Meghatalmazás

 

Alulírott

Név: .......................................................................................................................................................

Születési hely/idő: ..................................................................................................................................

Anyja neve.: ...........................................................................................................................................

Lakcíme: utca ........................................................................................................................................

Személyigazolvány száma.:....................................................................................................................

az …………………………………………………………..(hrsz…………………………..) ingatlan

………………..hányadban tulajdonosa / haszonélvezője*. (*megfelelő rész aláhúzandó)

Alulírott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően, mint tényleges tulajdonos nyilatkozom arról,

*           hogy kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök.

*           nem minősülök kiemelt közszereplőnek.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Aláírás

meghatalmazom

Név: .......................................................................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................................

Lakcíme: ................................................................................................................................................    

Személyigazolvány száma: ....................................................................................................................

 

hogy helyettem a ………………………………………………….            (hrsz……………………) számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban, nevemben és helyettem a ingatlanközvetítő irodákat megbízza. A meghatalmazó vállalja a jutalék ráeső részének kifizetését.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag az adott ingatlanra vonatkozik.

 

Kelt:……..………………………………………..

........................................................                                                ........................................................

                 meghatalmazó                                                                                meghatalmazott

 

........................................................                                                ........................................................

                   1. tanú neve                                                                                     2. tanú neve

 

…………………………………………                                                …………………………………………

                   Lakcíme                                                                                             Lakcíme

 

…………………………………………                                                …………………………………………    Szem. azonosítószámSzem. azonosítószám

 

   …………………………………….                                                    ……………………………………….

                       Aláírás                                                                                             Aláírás