PRO-LUX Ingatlaniroda

Azonosítási adatlap

Dátum:...........................                          Sorszám:

 

 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

 

 

Tulajdonostárs/haszonélvező neve: .................................................... .......................................................................................

születési név:.......................................................................................... anyja neve:....................................................................

Személyi igazolvány száma:.................................................................. szül.hely/idő:.................................................................

Állandó lakcíme:................................................................................... Lakcímkártya:..............................................................

Telefon E-mail: ………......................................................................... , mobil:..........................................................................

Tulajdoni hányad:................................................................................

A jelen nyilatkozatot aláíró ügyfél a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom, hogy a megbízás létesítésekor:

az ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosaként.                az ingatlan tulajdonos képviselőjeként (megbízott, ügyvezető, stb.)

 a haszonélvezeti jog jogosultjaként                             a haszonélvező képviselőjeként (megbízott, ügyvezető, stb.)

járok el. (A tényleges tulajdonos/ haszonélvező adatai a meghatalmazáson)

A megbízási szerződés tartalmát megismertem és elfogadom.

Adatkezelési nyilatkozat:

Alulírott tudomásul veszem, hogy a megbízott a Pmt. 7. § (8) bek. alapján, a Pmt. 7. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó okiratról másolatot köteles készíteni. Alulírott ezúton hozzájárulok, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott másolatot készítsen, és e másolatokat a Pmt. 57-58. §-ban meghatározott határidő leteltéig megőrizze. Az adatkezelés a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. c) pontján és a Pmt. fenti rendelkezésein alapul.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt.  22 – 24. § szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

                                                                                                                                                     

Alulírott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően, mint tényleges tulajdonos nyilatkozom arról,

*         hogy kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök.

*         nem minősülök kiemelt közszereplőnek.

                                                                                                                                      

Alulírott kijelentem, hogy a Megbízott/Ingatlaniroda adatkezelési tájékoztatóját megismertem, és annak alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

*       Hozzájárulok, hogy az adásvételi szerződés előkészítése érdekében a Megbízott a szerződéskötéshez szükséges személyes adataimat és az elérhetőségeimet az okiratszerkesztő ügyvédnek továbbítsa:

 igen  -   nem

*       Kérem, hogy a Megbízott az ingatlan energetikai tanúsítványát készíttesse el, és hozzájárulok, hogy az ehhez szükséges adatokat az energetikai tanúsítványt készítő szakembernek továbbítsa:  igen  -   nem

 

 

Dátum:..................................................................................................

 

                                                                                                  ________________________________

                                                                                                                        Megbízó aláírása