PRO-LUX Ingatlaniroda

Eseti megbízás

eseti megbízás

MOTTÓNK: Nálunk semmi nincs kőbe vésve! 


INGATLANKÖZVETÍTŐI MEGBÍZÁS (ESETI)

Ingatlan címe:............................................................................................................................ Hrsz.:..............................................

MEGBÍZÓ(K) NEVE: ........................................................................................................................ (továbbiakban: Megbízó)

születési név:.................................................................... anyja neve: ............................................................................................

személyi igazolvány száma:........................................... szül.hely/id ő:..........................................................................................

állandó lakcíme:..................................................................................................................................................................................

állampolgársága: magyar,................................................... lakcímkártya száma: .......................................................................

E-mail: ………................................................................................................... , mobil: ....................................................................

A jelen nyilatkozatot aláíró ügyfél a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom, hogy a megbízás létesítésekor:

az ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosaként.         az ingatlan tulajdonos képviselőjeként

 a haszonélvezeti jog jogosultjaként                         a haszonélvez ő képviselőjeként

járok el. (tényleges tulajdonos/ haszonélvező adatai, az azonosítási adatlapon vagy a meghatalmazáson)

PRO-LUX ingatlaniroda Kovács Barbara Laura e.v. ADÓSZÁM: 55710352-1-33 , 2600 Vác, Makay Imre utca 6. Tel.: 0630/915-29-42 E-mail: proluxingatlaniroda@gmail.com (továbbiakban: Megbízott).

A Megbízó megbízza az Irodát, hogy a „Megbízási szerződésés mellékleteiben (továbbiakban: Megbízás) foglalt adatoknak megfelelően, részére ingatlanközvetítési szolgáltatást nyújtson, ennek keretében a szerződés tárgyát képező ingatlanra vevőt kutasson fel.

Érdeklődő(k) neve(i):......................................................................................................

                                                                                                                                                                                                         

1.        A megbízási díj tartalmazza a Megbízott megbízási díját (közvetítési díját) és költségeit. Értéke az ingatlan kialkudott vételárának  3,5  %  (min. 400 .000 Ft ).

2.        Az ingatlan Irányára:.............................................................. Minimál ára: ....................................................................

3.        Ha a szóban forgó ingatlanra az 1. pontban megjelölt érdeklődőt nem a megbízott közvet ítette, akkor közvetítői díjat Megbíz ó nem fizet.2

4.     Megbízott a Megbízás sikeres teljesítéséig a következő szolgáltatásokat nyújtja Megbíz ónak:

·           Megbízott vállalja, hogy az ingatlan-közvetítési munkája során kizárólag a Megbízó érdekeinek, és igényei­nek legmegfelelőbb módon jár el.

·           Megbízott a széles vevőköréb ől felkutatja, és kiválasztja az ért ékesítend ő ingatlan iránt érdekl ődőket, személyesen bemutatja az ingatlant a vevők örnek az előre megbeszélt időben, és erről részletes nyilván tartást vezet.

·           Az ingatlan értékesítésénél Megbízott szakmai segítséget nyújt Megbízónak, tanácsokkal látja el, előt érbe helyezve a Megbízó kív ánságait és igényeit.

·           Megbízás folyamán Megbízott vagy Megbízott képviselője segítő módon közrem űködik a tárgyal ásokon.

·           Egyezteti a felekkel az előszerződés vagy az adás-v ételi szerződés feltételeit, helyét és időpontj át.

5.     Megbízó a közvetítési díjat a sikeres közvetítés eredményeként megkötött első szerződés aláír ásával egyidejűleg (tehát a foglaló megfizetésekor) köteles Megbízott részére megfizetni.

 

 

6.     Megbízó a közvetítési díjat:

·         a sikeres közvetítés eredményeként megkötött első szerződés al áír ás ával egyidej űleg (tehát a foglal ó/el őleg megfizetésekor) k öteles Megb ízott részére megfizetni.

·         Amennyiben a következő vétálár-rész/ek kifizetése meghiúsul, a jutalék az megbízónak/tulajdonosnak NEM jár vissza.

·         Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az 1. pontban megjelölt érdekl őnek vagy annak érdekkör ében áll ó harmadik személynek, illetve hozzátartozójának értékes íti az ingatlant az eseti megbízási szerződésköt és dátum ától számított 12 hónapon belül, akkor a Megbízottat  megilleti a megbízási díj.

·         A megbízott által nyilvántartott és közvetített vevőnek szám ít minden olyan szem ély, aki k özvetlen ül vagy k özvetve, a Megb ízott által értes ült az elad ó ingatlanr ól.     

·         Megbízó a Megbízottnak teljes megbízási díjat köteles kifizetni, ha a Megbízó tulajdonosként meghatalmazottként, társtulajdonosként vagy haszonélvezők ént adta a megb íz ást.

7.                 Megbízó közvetítői díjat tartozik fizetni, ha az iroda olyan vevőt közvetített, aki ír ásos nyilatkozatban megerős íti azt, hogy az ingatlant irány áron vagy kialkudott vétel áron megvenn é, de Megb íz ó ennek ellen ére nem adja el.  Megbízóköteles az ajánlattevő vételi nyilatkozatát átvenni.

A megbízás sikeresen teljesítettnek számít abban az esetben is, amennyiben Megbízott által közvetített vevő vételi ajánlatot tett, de az ingatlan átruházása Megbízóés Megbízott - vevőjelöltje között azért nem jön létre, mert harmadik személy él elővásárlási jogával, és a vevőjelölt helyébe lépve közte és Megbízó között jön létre az ingatlan átruházására irányuló szerződés.

8.       A Megbízó polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megbízás tárgyát képező ingatlan értékesítésével kapcsolatosan annak rendelkezési jogával bír, illetve az ingatlan valamennyi tulajdonosának és jogosultjának teljes körű meghatalmazásával rendelkezik, ill. vállalja az e nyilatkozata valótlanságából fakadó felelősséget, ill. költséget. A Megbízó a szerződés teljes tartama alatt szavatol továbbá az ingatlan természetbeni sajátosságait érintő, valamint a jogi helyzetével kapcsolatos adatok valódiságáért. Amennyiben ezen adatokban változás ál be, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megváltozott adatokról írásban igazolható módon (postai levél, e-mail, telefax) tájékoztatja a Megbízottat.

9.        A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a megbízás teljesítése során a Megbízott harmadik személyeket – ún. partnerirodákat és közreműködőket - vegyen igénybe azzal, hogy az igénybevétel a Megbízóra többletterhet nem hárít.

10.      „A hatékonyság érdekében és statisztikai adatbázis képzés céljából az ingatlanhirdetés és az ingatlan adatai továbbításra kerülnek a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (MIOSZ) és a Vár-Köz Kft. által működtetett adatbázisba. A Vár-Köz Kft.

11.       Alulírott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően, mint tényleges tulajdonos nyilatkozom arról,

*      hogy kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök.

*      nem minősülök kiemelt közszereplőnek.

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott tudomásul veszem, hogy a megbízott a Pmt. 7. § (8) bek. alapján, a Pmt. 7. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó okiratról másolatot köteles készíteni. Alulírott ezúton hozzájárulok, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott másolatot készítsen, és e másolatokat a Pmt. 57-58. §-ban meghatározott határidő leteltéig megőrizze. Az adatkezelés a2016/679 EU Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. c) pontján és a Pmt. fenti rendelkezésein alapul.

Megbízó és Megbízott aláírásukkal igazolják, hogy e szerződés egy-egy példányát átvették.

Felek egyéb megállapodásai/szerződés módosításai: